Aktualizacja danych w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych w 2014 roku

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje o przedłużeniu aktualizacji danych w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych do dnia 28.02.2014 r. (w przypadku dokumentacji przesłanej pocztą zwykłą decyduje data stempla pocztowego). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych z późniejszymi zmianami niezaktualizowanie danych jest równoznaczne z wykreśleniem instytucji z Rejestru. 

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje o obowiązku aktualizacji danych w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych do dnia 31 stycznia 2014 r. (w przypadku dokumentacji przesłanej pocztą zwykłą decyduje data stempla pocztowego). Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych z późniejszymi zmianami niezaktualizowanie danych w obowiązującym terminie jest równoznaczne z wykreśleniem instytucji z Rejestru.

UWAGA: Przed dokonaniem aktualizacji należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi poniższymi punktami.

  1. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., nr 236, poz. 2365 z późniejszymi zmianami) w sprawie Rejestru Instytucji Szkoleniowych instytucja szkoleniowa wpisana do Rejestru powinna poinformować Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu o kontynuowaniu działalności szkoleniowej w 2014 roku poprzez zaktualizowanie danych we wniosku. Obowiązujący termin aktualizacji: od 1 do 31 stycznia 2014 roku. Brak aktualizacji danych jest równoznaczny z wykreśleniem instytucji szkoleniowej z Rejestru.
  2. Aktualizacji należy dokonać poprzez wypełnienie formularza elektronicznego dostępnego na stronie głównej (do obsługi formularza polecana jest przeglądarka interentowa Mozilla FireFox) poniższej aplikacji

    Rejestr instytucji szkoleniowych 

    (ścieżka dostępu: Wniosek o wpis / Aktualizacja danych), który po wydrukowaniu i podpisaniu (czytelny podpis) przez osobę uprawnioną do reprezentowania instytucji szkoleniowej, należy złożyć osobiście lub przesłać do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu pocztą zwykłą. W przypadku instytucji posiadających kwalifikowany podpis elektroniczny po wypełnieniu formularza elektronicznego należy wybrać opcję „Forma elektroniczna dla instytucji posiadających podpis elektroniczny”. 
  3. W przypadku, gdy zmieniła się nazwa instytucji oraz gdy został otwarty oddział firmy, do wniosku aktualizacyjnego należy dołączyć kopię właściwego dokumentu potwierdzającego zmianę, gdy brak jest takiej informacji w publicznie dostępnym rejestrze elektronicznym. Dodatkowo w przypadku otwarcia oddziału, który instytucja szkoleniowa chce wpisać do Rejestru, należy przesłać wypełniony wniosek o wpis dla tego oddziału. Instytucja powinna pisemnie poinformować także o likwidacji oddziału zarejestrowanego w RIS.
  4. Jeżeli nie zmieniła się nazwa, siedziba instytucji lub nie zostały otwarte
    lub zlikwidowane oddziały wydane wcześniej zawiadomienie o wpisie do Rejestru jest ważne. 

Pytania i wątpliwości związane z dokonywaniem aktualizacji należy kierować do pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu pod numerem telefonu: 61 846 38 54.
 

Do pobrania: Instrukcja wypełniania aktualizacji danych w RIS 2014 (.pdf)


Ekspert radzi

Statystyka w Wielkopolsce

Liczba bezrobotnych
115 293 osób

Stopa bezrobocia
7,7%

Dane z października 2014

archiwum

Elektroniczny Urząd Podawczy