Wnioskowanie o dokument PD U1 potwierdzający zatrudnienie/ubezpieczenie/pracę na własny rachunek za granicą

Co należy zrobić, aby po pracy za granicą móc ubiegać się o polski zasiłek dla bezrobotnych nie posiadając dokumentu PD U1:

Należy zarejestrować się jako osoba bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego z dokumentem PD U1 lub Formularzem E 301 wydanym przez instytucję właściwą w kraju zatrudnienia.

  • W przypadku braku dokumentu PD U1 należy wypełnić wniosek dotyczący ubiegania się przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu o dokument potwierdzający zatrudnienie/ubezpieczenie/pracę na własny rachunek w krajach UE/EOG i Szwajcarii.
  • Do wniosku należy dołączyć kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów świadczących o zatrudnieniu za granicą. Dokumentami tymi są w wybranych krajach:

AUSTRIA – Arbeitsbescheinigung (Austriackie zaświadczenie o zatrudnieniu),

BELGIA – liczba godzin przepracowanych podczas jednego dnia lub tygodnia (informacja nieobowiązkowa),

DANIA – dokument nadający duński numer Pesel (CPR- nummer),

FRANCJA – kopia trzech ostatnich miesięcznych specyfikacji wynagrodzenia (bulletin de paie), kopia paszportu, kopia umowy o pracę (certificat de travail) oraz zaświadczenie wydane przez pracodawcę zawierające informację o przyczynie ustania stosunku pracy (motif de la rupture du contrat de travail),

GIBRALTAR – formularz INS 69 oraz „Certficate of service” (Poświadczenie pracy) wypełnione przez pracodawcę (informacje nieobowiązkowe),

NIEMCY – Numer klienta z Biura Pośrednictwa Pracy – Arbeitsamt (Stammnummer) oraz numer ubezpieczeniowy z Kasy Chorych – Krankenkasse, jeśli dana osoba była chora (dane nieobowiązkowe),

HOLANDIA – dokument nadający numer Numer Sofi lub numer BSN

WŁOCHY - Codice fiscale (numer ubezpieczenia społecznego),

IRLANDIA – PPS (Personal Public Service Number), adres wnioskodawcy w Irlandii, P45 (oświadczenie o uzyskanych dochodach od poprzedniego pracodawcy) i/lub P60 (końcowa deklaracja podatkowa), pierwszy i ostatni odcinek wypłaty (payslip), 
 

NORWEGIA – norweski numer Pesel (informacja nieobowiązkowa), 
                    wniosek PB-2105 o wydanie Formularza E 301
                    wypełniony przez norweskiego pracodawcę,

HISZPANIA - Numero de afiliacion (numer ubezpieczenia społecznego) 
                    oraz pełne nazwisko. Ponadto prośbę należy wysłać do
                    biura instytucji właściwej w tej prowincji, gdzie praca była 
                    wykonywana a nie do biura głównego w Madrycie,

 

WIELKA BRYTANIA - pierwszy i ostatni odcinek wypłaty (payslip), 
               National Insurance Number (numer ubezpieczenia), P60 
               (końcowa deklaracja podatkowa), data wyjazdu 
               wnioskodawcy z Wielkiej Brytanii, P45 (informacje kontrolne 
               od wcześniejszych pracodawców), w przypadku braku P45 
               lub P60 należy wypełnić angielski wniosek,

SZWECJA – szwedzki numer Pesel (Personnummer) (10 cyfr) oraz 
                  deklaracja przynależności do Kasy Ubezpieczeń na wypadek 
                   bezrobocia.
 
Wypełniony i podpisany wniosek wraz z wyżej wymienionymi dokumentami należy przesłać pocztą do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu lub Oddziału Zamiejscowego w Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile albo złożyć w powiatowym urzędzie pracy, w którym jest się zarejestrowanym jako osoba bezrobotna.
  • Wojewódzki Urząd Pracy wystąpi do właściwej instytucji ds. bezrobocia w kraju w którym miało miejsce zatrudnienie o wydanie dokumentu PD U1/formularza E 301.
  • Po uzyskaniu ww. dokumentu z zagranicznej instytucji właściwej w drodze decyzji administracyjnej zostanie ustalone prawo do zasiłku dla bezrobotnych sumując okres zatrudnienia w Polsce i za granicą. Decyzję otrzymuje wnioskodawca oraz powiatowy urząd pracy w którym jest on zarejestrowany.
 
Co należy zrobić, aby po pracy za granicą móc ubiegać się o polski zasiłek dla bezrobotnych posiadając dokument PD U 1/Formularz E 301:
 
Należy zarejestrować się jako osoba bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy właściwym
ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego.
·         Okazać w powiatowym urzędzie pracy oryginał dokumentu PD U1 lub Formularza E 301.
·        Powiatowy urząd pracy przekaże do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu lub Oddziału Zamiejscowego w Kaliszu, Koninie, Lesznie , Pile dokumenty, w oparciu o które w drodze decyzji administracyjnej zostanie ustalone prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Decyzję otrzymuje wnioskodawca oraz powiatowy urząd pracy w którym jest on zarejestrowany.

Ekspert radzi

Statystyka w Wielkopolsce

Liczba bezrobotnych
119 432 osoby

Stopa bezrobocia
8,0%

Dane z marca 2015

archiwum

Elektroniczny Urząd Podawczy