Świadczenia rodzinne

Jedną z podstawowych zasad obowiązujących w Unii Europejskiej, krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii jest zasada swobodnego przepływu osób. Zasada ta stała się podstawą wprowadzenia koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego ma na celu ułatwienie obywatelom Wspólnoty korzystanie z tego prawa - zapewnia osobom przemieszczającym się ochronę socjalną. Dzięki koordynacji obywatele jednego państwa członkowskiego, przebywający w innym państwie członkowskim są traktowani tak samo, jak obywatele państwa przebywania.
Świadczenia rodzinne są przewidziane w ustawodawstwie wszystkich państw członkowskich i stanowią odrębny dział zabezpieczenia społecznego. Regulacja prawna omawianych świadczeń w poszczególnych państwach członkowskich wykazuje znaczne zróżnicowanie, zarówno co do zakresu przedmiotowego świadczeń zaliczanych do świadczeń rodzinnych, warunków ich nabycia, wymiaru, zasad finansowania itp.
Zasady koordynacji stosowane są w odniesieniu do obywateli Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Lichtenstein, Norwegia) oraz Szwajcarii.
Główne zasady koordynacji w części dotyczącej świadczeń rodzinnych od 1 maja 2010 r. w przypadku UE, od 1 kwietnia 2012 r. w przypadku Szwajcarii, od 1 czerwca 2012 r. w przypadku EOG zostały sformułowane w dwóch zasadniczych aktach prawnych UE. Są to:
·         Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
·         Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
Źródło: http://www.rops.poznan.pl/swiadczenia-rodzinne.html
 
Właściwe władze i instytucje w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
Minister Pracy i Polityki Społecznej – to instytucja łącznikowa - upoważniona
do bezpośredniego kontaktowania się z innymi instytucjami łącznikowymi państw UE oraz EOG, której podlegają zadania z zakresu systemu zabezpieczenia społecznego w części dotyczącej m.in. świadczeń rodzinnych.
Kontakt:
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
tel.: (22) 55-10-127
strona internetowa: www.mpips.gov.pl,
e-mail:Instytucja.Lacznikowa@mpips.gov.pl
Instytucja właściwa – to instytucja, do której składany jest wniosek o przyznanie
i kontynuowanie świadczenia lub instytucja, od której zainteresowany ma prawo uzyskać świadczenia. W Polsce funkcję instytucji właściwych pełnią Urzędy Marszałkowskie lub Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej właściwe ze względu na miejsce zameldowania lub czasowego pobytu.
Kontakt w województwie wielkopolskim:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Feliksa Nowowiejskiego 11
61-731 Poznań
Sekretariat
pokój 208
tel. 61-856 73 00
tel./fax 61-851 56 35
e-mail: rops@rops.poznan.pl
strona internetowa: www.rops.poznan.pl
 Od dnia 1 maja 2010 r. formularze z serii E 400 zostały zastąpione przez standardowe dokumenty elektroniczne (SED). Wyjątek od powyższej zasady stanowią dwie sytuacje:
1. Uprawnienie do świadczeń rodzinnych powstało przed dniem wejścia w życie rozporządzeń 883/04 oraz 987/09, czyli przed 01.05.2010 r.
2.  Sprawy dotyczą Szwajcarii (do 31.03.2012 r.) oraz krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego tj. Norwegii, Islandii i Lichtensteinu (do 31.05.2012 r.)
Formularze z serii E 400 wydane przed dniem 1 maja 2010 r. zachowują ważność
i są przyjmowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.
Wymiana informacji, przy realizacji rozporządzeń 883/2004 i 987/2009, pomiędzy instytucjami właściwymi państw członkowskich, odbywa się za pomocą standardowych dokumentów (SED). Każde państwo członkowskie dysponuje zbiorem dokumentów w języku narodowym.
Szczegółowe informacje można uzyskać:
Świadczenia rodzinne - informacja
obsługa klienta: pokój 416, IV piętro
tel. 61-856 73 15, 61-856 73 17
Źródło: http://www.rops.poznan.pl

Właściwe władze i instytucje w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Minister Pracy i Polityki Społecznej – to instytucja łącznikowa - upoważniona
do bezpośredniego kontaktowania się z innymi instytucjami łącznikowymi państw UE oraz EOG, której podlegają zadania z zakresu systemu zabezpieczenia społecznego w części dotyczącej m.in. świadczeń rodzinnych.

Kontakt:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego

ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
tel.: (22) 55-10-127
strona internetowa: www.mpips.gov.pl,
e-mail:Instytucja.Lacznikowa@mpips.gov.pl

Instytucja właściwa – to instytucja, do której składany jest wniosek o przyznanie
i kontynuowanie świadczenia lub instytucja, od której zainteresowany ma prawo uzyskać świadczenia. W Polsce funkcję instytucji właściwych pełnią Urzędy Marszałkowskie lub Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej właściwe ze względu na miejsce zameldowania lub czasowego pobytu.

Kontakt w województwie wielkopolskim:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań
tel.: (61) 856-73-00, (61) 856-73-15, (61) 856-73-17, strona internetowa: www.rops.wielkopolska.mw.gov.pl.
Obsługa osób zainteresowanych świadczeniami rodzinnymi odbywa się w pokoju 203.

 

Od dnia 1 maja 2010 r. formularze z serii E 400 zostały zastąpione przez standardowe dokumenty elektroniczne (SED). Wyjątek od powyższej zasady stanowią dwie sytuacje:

1.                  Uprawnienie do świadczeń rodzinnych powstało przed dniem wejścia w życie rozporządzeń 883/04 oraz 987/09, czyli przed 01.05.2010 r.

2.                  Dla Szwajcarii oraz krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego stosowane będą nadal formularze z serii E 400 do czasu objęcia tych krajów przepisami nowych rozporządzeń.

Formularze z serii E 400 wydane przed dniem 1 maja 2010 r. zachowują ważność
i są przyjmowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Wymiana informacji, przy realizacji rozporządzeń 883/2004 i 987/2009, pomiędzy instytucjami właściwymi państw członkowskich, odbywa się za pomocą standardowych dokumentów (SED). Każde państwo członkowskie dysponuje zbiorem dokumentów w języku narodowym.

Szczegółowe informacje można uzyskać poprzez e-mail:

1. rodzinne.koord@rops-wielkopolska.poznan.pl
2. koordynacja@rops-wielkopolska.poznan.pl 
3. rodzinne.koord-decyzje@ropswielkopolska.poznan.pl

 Źródło: www.rops-wielkopolska.poznan.pl


Ekspert radzi

Statystyka w Wielkopolsce

Liczba bezrobotnych
115 293 osób

Stopa bezrobocia
7,7%

Dane z października 2014

archiwum

Elektroniczny Urząd Podawczy