Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych

Podstawa prawna:

  1. Art. 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z poźn. zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 roku w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (t.j. Dz. U. 2014.781).

Które instytucje szkoleniowe powinny uzyskać wpis do Rejestru?

Wpis do Rejestru jest wymagany od instytucji szkoleniowych ubiegających się o zlecenie na szkolenie osób bezrobotnych i poszukujących pracy, finansowane ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, PFRON, fundusze pomocowe Unii Europejskiej.

Gdzie należy złożyć dokumenty wymagane do uzyskania wpisu do Rejestru?

Instytucja szkoleniowa składa dokumenty (osobiście lub pocztą zwykłą) w wojewódzkim urzędzie pracy, właściwym dla siedziby tej instytucji. Instytucja szkoleniowa posiadająca kwalifikowany podpis elektroniczny może dokonać wpisu w formie elektronicznej. Wpis do Rejestru jest bezpłatny.

Jakie dokumenty należy złożyć, aby uzyskać wpis do Rejestru?

Instytucja szkoleniowa powinna złożyć następujące dokumenty w wersji papierowej lub w przypadku Instytucji szkoleniowej posiadającej kwalifikowany podpis elektroniczny, w wersji elektronicznej:

  1. Wniosek o wpis do Rejestru – formularz wniosku należy wypełnić na stronie 

    Rejestr Instytucji Szkoleniowych [ścieżka dostępu: Wniosek o wpis/aktualizacja danych]
  2. Kopię aktualnego dokumentu, na podstawie którego instytucja prowadzi edukację pozaszkolną w przypadku braku informacji o prowadzeniu edukacji pozaszkolnej w publicznie dostępnym rejestrze elektronicznym.

Jakie są zasady rejestracji oddziałów/filii instytucji szkoleniowych?

  1. Samodzielnie rejestruje się oddział/filia instytucji szkoleniowej posiadająca uprawnienia do samodzielnego działania, wówczas oddział/filia rejestruje się w wojewódzkim urzędzie pracy właściwym dla siedziby tego oddziału/filii - po uzgodnieniu z jednostką macierzystą.
  2. Oddział/filię nie posiadającą uprawnień do samodzielnego działania rejestruje jednostka macierzysta w wojewódzkim urzędzie pracy właściwym dla siedziby jednostki macierzystej.

Na podstawie złożonych przez instytucję szkoleniową dokumentów, wojewódzki urząd pracy potwierdza dokonanie wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nadając numer ewidencyjny i wydaje zawiadomienie o wpisie do Rejestru. Wniosek o wpis do rejestru pozostaje bez rozpatrzenia, jeżeli wniosek ten lub przedłożone przez instytucję szkoleniową dokumenty są niekompletne lub nieprawidłowe, a instytucja ta mimo wezwania nie przedłoży poprawnego wniosku lub właściwych dokumentów w terminie miesiąca od dnia wezwania.

Pytania i wątpliwości związane z dokonywaniem wpisu należy kierować do pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu tel.: 61 846 38 52 lub 61 846 38 61.


Ekspert radzi

Statystyka w Wielkopolsce

Liczba bezrobotnych
119 432 osoby

Stopa bezrobocia
8,0%

Dane z marca 2015

archiwum

Elektroniczny Urząd Podawczy